Bolagsordning

CSR Telecom AB
559218-4351

§1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är CSR Telecom AB

§2 Styrelsen Säte
Styrelsen har sitt säte i Solna kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet inom forsking och utveckling, licensiering och försäljing av produkter och tjänster inom telekommunikationsområde därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 sek.

§5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.

§6 Aktieslag
Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 1 000 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 1 000 000 000. Aktie av serie A medför rätt 10 röster och aktie av serie B medför rätt tilll 1 röst. Aktier av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas  med primär företrädesrätt skaa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsisiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållade till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittingsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektiv företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de akiter som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagt skill inte innebära något inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Aktier av serie A får på begäran av aktieägare omvandlas till aktier av serie B. En sådan begäran skall framställas skriftligt till styrelsen. Beslut om omvandlig fattas av styrelsen eller, efter bemyndigande av styrelsen, av verkställande direktören. Ärende som nu sagts skall behandlas minst en gång varje räkenskapsår.

§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter  med lägst 1 och högst 10 suppleanter.

§8 Revisorer
Bolagets ska inte ha revisor. Bolagstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§9 Kallelse
Kallelse sker genom e-post.

§10 Ärende på årstämma
på årsstämman ska följande ärenden behandlas.

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
  7. Beslut om – fastställande av resultaträkningen och balansräkningen – dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen – ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorena
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
  10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:511) eller bolagsordningen
§11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 Januari till 31 December.
 
§12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella intriment eller den som är antcknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag,
ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
sv_SESwedish